สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ภากรปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี2561 แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ทั้งในส่วนเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้ลงทุนในตลาดทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นแนวทางพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกลุ่มทรู ได้ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณาตั้งแต่ปี 2559 และได้รับรางวัล 3 ปีต่อเนื่อง เริ่มจากรางวัล Recognitionรางวัลดีเด่น และล่าสุด เป็นหนึ่งใน 7 องค์กรที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561

ทั้งนี้ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์  ได้จัดการมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่บริษัทที่ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และมีนโยบายการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ Ceres ACCA Sustainability Report Criteria ทั้งด้านความสมบูรณ์(Completeness) คือ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลยุทธ์ และบริบทขององค์กร ด้านความเชื่อถือได้(Credibility) คือ มีกระบวนการจัดการ  การกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน ฯลฯ และด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) ซึ่งต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งในปี 2561 นี้ มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับพิจารณารางวัลทั้งสิ้น 100 บริษัท แบ่งรางวัลเป็น 8 ประเภท ได้แก่ รางวัล Award of Sustainable Excellence รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัล Recognition รางวัล Most Improved รางวัล Best SDGs Reporting และรางวัลBest Report Design

Comments

comments