องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี ซึ่งทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือโดยอาศัยจุดแข็งของ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ด้าน EdTech ในการพัฒนาเทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านการศึกษาครบทุกมิติทั้ง Online Learning Platform, Hardware, Software และ System ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. ในการพัฒนาธุรกิจและจัดจำหน่าย บริการ รวมทั้งสินค้านวัตกรรมด้านการศึกษา เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาไทย

สำหรับสินค้าและบริการที่บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมกับองค์การค้าของ สกสค. นำเสนอ ได้แก่ แพลตฟอร์ม dbook, Klass Social, UniCourse ผลิตภัณฑ์ประเภท Hardware, Software, Solution, Platform and System เช่น Smart Education System, School Management System, Training, Test and Evaluation System ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำ Apple, Samsung, Huawei และคอนเทนต์แพลตฟอร์ระดับโลก ฯลฯ

นอกจากการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาแล้ว ทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือนี้ยังรวมถึงการพัฒนา “TeachersCLUB” ซึ่งเป็นคอมมิวนิตี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ และเครือข่ายการพัฒนาครูแห่งอนาคต ที่พร้อมมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับสมาชิกครูโดยเฉพาะ ทั้งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่าน CLUBS Academy หรือ แพลตฟอร์มพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลที่มีระบบการประเมินผลในมิติต่าง ๆ รวมไปถึงสิทธิ์ในการเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ อีกทั้ง “Teachers’ CLUB” ยังนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านลฟ์สไตล์ คูปองส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าและบริการ, เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายครูเพื่อการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสด้านวิชาชีพ, สะสมพอยท์แลกรับของรางวัล, อภิสิทธิ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือของสององค์กร ระหว่างองค์การค้าของ สกสค. กับ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด จะเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาการศึกษา (Education) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) โดยมีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา รวมถึงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน บุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เชื่อมโยงสังคมไทยสู่สังคมโลก สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ทั่วถึง และเกิดความยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางที่ Facebook page: Teachers’ CLUB, Line Official Account: @teachersclub, Tiktok: Teachersclubth, YouTube: Teachers’ CLUB

Comments

comments