กรุงเทพฯ 26 เมษายน 2562 – ทรูเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยเดินหน้าธุรกิจมุ่งเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คนองค์กรเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างคุณค่าต่อชีวิตอย่างยั่งยืนพร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินเตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน3 ชุดเพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปโดยบริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับBBB+ แนวโน้มคงที่จากบริษัททริสเรทติ้งจำกัดเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์2562 และได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์ซีไอเอ็มบีไทยและธนชาตเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่21 – 23 พฤษภาคม 2562

นางสาวยุภาลี วงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน(ร่วม) บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นกล่าวว่าทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน...) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นหรือTRUE ครั้งที่3/2562 เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและขยายธุรกิจโทรคมนาคมและการให้บริการด้านดิจิทัลโดยบริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสเรทติ้งจำกัดที่ระดับBBB+ และมีแนวโน้มคงที่ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน... โดยบริษัทฯคาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2562 และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่21–23 พฤษภาคม2562

หุ้นกู้บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นหรือTRUE ครั้งที่3/2562 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป(Public Offering) จำนวน3 ชุดดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่1 อายุ2 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง[3.70 – 3.80]% ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่2 อายุ3 ปี3 เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง[4.00 – 4.15]% ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่3 อายุ5 ปี3 เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง[5.00 – 5.15]% ต่อปี

โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะกำหนดและแจ้งอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2562 หุ้นกู้ทั้ง3 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ100,000 บาทสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ“BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่จากบริษัททริสเรทติ้งจำกัดโดยจะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้6 แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์ซีไอเอ็มบีไทยและธนชาตพร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่www.sec.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้6 แห่งได้แก่

ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) ทุกสาขา(ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร. 1333

ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) ทุกสาขาหรือโทร. 02 111 1111

ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน) ทุกสาขาหรือโทร. 02 888 8888 กด819

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาหรือโทร. 02 777 6784

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด(มหาชน) ทุกสาขาหรือโทร. 02 626 7777

ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน) ทุกสาขาหรือโทร. 1770

Comments

comments