กรุงเทพฯ ส.ค. 2561 – ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(รูปซ้าย-ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือ พร้อมรับทราบมติเอกฉันท์ของสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์(รูปซ้าย-ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสมาคมฯ และองค์กรสมาชิก ทั้ง 20 สมาคม  ที่ต้องการร่วมกันผลักดันการจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อจะทำหน้าที่จะเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจะมีภารกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
2. การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของประเทศ

4.การสร้างความร่วมมือในเวทีการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

5.        การเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ทั้งนี้ องค์กรสมาชิก ทั้ง 20 สมาคมที่ร่วมลงนามปฏิญญาการจัดตั้ง สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีดังนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM)สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (CAT) สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี (COA) สมาคม ซีไอโอ 16(CIO16) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์(CIPAT) สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT) สมาคมเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(INA) สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย (TDEC) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP) และที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกภายหลังอีก 2 ราย ได้แก่สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย(TCCTA)

Comments

comments