นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G ณ ห้องประชุม MDES 1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายให้เตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G โดยใช้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นพื้นที่ในการทดสอบ  ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็น World-Class Economic Zone รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เหมาะกับการทดสอบการใช้ประโยชน์จาก 5G  สำหรับเบื้องต้นให้มีการพิจารณาทำการทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 5G Testbed Lab และ 5G Field Trial โดยมี Use Cases ที่เป็นไปได้ อาทิ Smart Logistic และ Smart Healthcare เป็นต้น

Comments

comments