บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรรมและความยั่งยืน รับมอบ 3 รางวัลความสำเร็จระดับภูมิภาคเอเชีย The Asset Corporate Awards ประจำปี 2561 จาก The Asset นิตยสารทางการเงินชั้นนำของเอเชีย โดย มร.แดเนียล ยู บรรณาธิการบริหาร ซึ่งทั้ง 3 รางวัลดังกล่าวประกอบด้วย 1. รางวัลด้านความยั่งยืน The Asset Corporate Gold Awards for ESG 2. รางวัล Best Initiatives in Innovation จากหุ่นยนต์บริการ COFY  และ 3.รางวัล Best Initiatives in Social Responsibility จากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก True Autistic Centre

The Asset Corporate Awards เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียที่นิตยสารทางการเงินชั้นนำของเอเชียคือ The Asset จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถึง 19 ปี ซึ่งยาวนานที่สุดในภูมิภาค โดยมีการประกวดรางวัลสำหรับบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านความยั่งยืนใน 3 มิติด้าน ESG (Environmental, Social & Governance) ครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลกิจการ การเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาตัดสินจากข้อมูลที่บริษัทส่งเข้ารับการประเมิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนการสัมภาษณ์นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ประกอบการตัดสิน โดยกลุ่มทรู ได้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นปีแรกถึง 3 ประเภท และสามารถคว้ารางวัลได้ทั้งหมด อันสะท้อนศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับสากล

Comments

comments