ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ทุกๆองค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

เช่นเดียวกับ Block Chain เทคโนโลยีสำคัญที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ Bitcoin และ Ethereum ในวันนี้จะทวีความสำคัญขึ้นเมื่อโลกก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (cashless society) อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain นั้น ยังสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอีกหลากหลายธุรกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว จึงจัดการอบรมหลักสูตรBlock Chain Technology : Insight and Implement for Globalization 4.0 ” ขึ้น ณ  ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี

สุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ กลุ่มบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CAT ได้จัดกิจกรรม “Click! CAT” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อที่น่าสนใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต มาโดยตลอด โดยในครั้งนี้ เป็นหลักสูตร “Block Chain Technology : Insight and Implement for Globalization 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากมาย อาทิ ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คุณศรายุทธ ฉายสุริยะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไนซิส โซลูชั่นส์ จำกัด , คุณศุภวัฒน์ ปักเข็ม Engineering Director บริษัท Green Cluster จำกัด และ คุณชัยพร ทแป ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ CAT Telecom

ในการอบรมนี้ มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์หน่วยงานสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ท่าน ซึ่งได้รับความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีBlockchain , Bitcoin , Ethereum รวมทั้งองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แนทางการประยุกต์ใช้ Block Chain สำหรับระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย อาทิ Fintech , Distributed Ledger , Cryptography , Biometric , Authentication mobile interfaces and devices  เป็นต้น                        

CAT หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมอบรม ได้เข้าใจถึงเทคโนโลยี Block Chain และระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงชั้นความลับของข้อมูลระบบสารสนเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” คุณสุวรรณากล่าว

ติดตามกิจกรรม Click CAT ได้ทาง www.catdatacom.com

Comments

comments