บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชันครบวงจร โดย นายปรัชญา บุญรอดพานิช (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายบุคลากร ใจดี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย รับรองมาตรฐานระดับสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management System-ISMS) สำหรับบริการคลาวด์ (Cloud Computing) โดยในปีนี้ เคเอสซีเดินหน้าบุกตลาดบริการคลาวด์สำหรับองค์กร เจาะกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน ลูกค้าองค์กรทั่วไป และหน่วยงานราชการ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 25% มั่นใจแนวโน้มตลาดบริการคลาวด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นของคลาวด์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและองค์กรในการบริหารต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงตอบโจทย์รูปแบบการนำเสนอบริการใหม่ และยังสามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ IoT ที่มีการส่งข้อมูลจำนวนมาก ส่งผลให้แนวโน้มการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วย

ปัจจุบัน เคเอสซี มีบริการคลาวด์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริการคลาวด์แบบ Infrastructure ทั้งแบบบริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จ (Managed Service) และบริหารจัดการด้วยตนเอง (Self Service) และจะขยายบริการคลาวด์อื่นๆเพิ่มเติม อาทิ บริการคลาวด์สำหรับสำรองข้อมูล (BaaS) ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 ในครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการคลาวด์ของเคเอสซี ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารจัดการและควบคุมข้อมูลของทั้งลูกค้าองค์กรและของบริษัทตามมาตรฐานสากล  สร้างความมั่นใจในบริการที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงแม้จัดเก็บในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับลูกค้าที่ใช้บริการคลาวด์ของเคเอสซีได้มากขึ้นอีกด้วย

Comments

comments