การขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

2100 MHz

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2100 MHz เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 3 ราย คือ AWN (AIS) DTN (DTAC) และ TUC (TRUE-H) เมื่อการครบรอบ 4 ปีเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคมปี 2559 พบว่า

คลื่นความถี่ 2100 MHz มี สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมจำนวนประชากรมาก ที่สุดถึงร้อยละ 98.72 ซึ่งไตรมาสนี้มีสถานีฐานคลื่นความถี่ 2100 MHz มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสนี้ อยู่ที่ 71,556 สถานีหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.69 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยผู้ให้บริการที่มีสถานี ฐานมากที่สุดคือ AWN (AIS) คิดเป็นร้อยละ 48.15 ของจำนวน สถานีฐานทั้งหมดคลื่นความถี่ 2100 MHz รองลงมาเป็น DTN (DTAC) และเป็น TUC (TRUE-H) ตามลำดับ

1800 MHz

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่มีผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตแล้วจำนวน 2 ราย คือ AWN (AIS) และ TUC (TRUE-H) โดย มีเงื่อนไขในใบอนุญาตกำหนดให้มีครอบคลุมจำนวน ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนประชากร ทั้งหมดภายใน 4 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตแล้วและ ครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ จำนวนประชากรทั้งหมดภายใน 8 ปีนับจากวันที่ได้รับใบ อนุญาตแล้วและไตรมาสนี้มีจำนวนสถานีฐานทั้งหมดเป็น 36,724 สถานีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า โดยผู้ให้บริการที่มีสถานีฐานมากที่สุดคือ AWN (AIS)

900 MHz

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ที่มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 2 ราย คือ AWN (AIS) และ TUC (TRUE-H)  โดยมีเงื่อนไขในใบอนุญาต กำหนดให้มีครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายใน 4 ปีนับจากวันที่ได้ รับใบอนุญาตแล้วและครอบคลุมจำนวนประชากรไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายใน 8 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ซึ่งไตรมาสนี้มีจำนวน สถานีฐานแล้วทั้งหมด 35,636 สถานีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยผู้ให้บริการที่มี สถานีฐานมากที่สุดคือ AWN (AIS)

*คลื่น 2300 ไม่ได้ประมูลคลื่นจาก กสทช

 

Comments

comments