ใหม่ล่าสุดจากทรูออนไลน์ ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งเน็ตบ้านยอดนิยม นำเสนอทาง website ล่าสุด http://trueonline.truecorp.co.th/news-detail/2/383?ln=th เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าปัจจุบันซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มความเร็วเน็ตบ้านจากความเร็วที่ใช้อยู่เดิม เป็นความเร็วใหม่ 1000/100Mbps โดยจ่ายเพิ่มเพียงเดือนละ 200 บาท และ ความเร็ว 300/100Mbps จ่ายเพิ่มเดือนละ 150 บาท

โดยลูกค้าปัจจุบันของทรูออนไลน์แพ็กเกจ 699.- ขึ้นไปที่ใช้งานอยู่ไม่มียอดค้างชำระในระบบ สามารถสมัคร SpeedBoost นี้เพื่อเพิ่มความเร็วได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว จะใช้งานได้ต่อเนื่องทุกเดือน (ไม่ต้องสมัครใหม่ทุกเดือน) หากต้องการยกเลิกสามารถแจ้งทรูช้อป หรือ Callcenter 1242/1236ให้ยกเลิกได้

เงื่อนไขการรับสิทธิของแพ็กเสริม SpeedBoost

  1. ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตกับทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นในนามบุคคลธรรมดาแบบรายเดือนตามแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตหลักก่อน(เฉพาะประเภท1 บัญชีผู้ใช้บริการ/BAN ต่อ1 ผู้ใช้บริการ/Subscriber) จึงจะมีสิทธิสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมTrue Super Fiber Speed Boost เพื่อใช้ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นตามแพ็กเกจเสริมดังกล่าวโดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ
  2. ความเร็วสูงสุดคือความเร็วสูงสุดที่สัญญาณวิ่งมาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์โมเด็มหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาที่ติดตั้งภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วยอาทิอุปกรณ์ภาครับและภาคส่งและการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้น
  3. ผู้ใช้บริการจะได้รับบิลแจ้งค่าบริการTrue Super Fiber Speed Boost ตามระยะเวลาของแพ็กเกจที่สมัครและจะเป็นการคิดค่าบริการต่อเนื่องแบบอัตโนมัติตลอดอายุการใช้งานจนกว่าจะมีการแจ้งขอยกเลิกบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการตามแพ็กเกจหลักภายในระยะเวลากำหนดชำระตามบิลแจ้งค่าบริการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยุติสิทธิการใช้บริการTrue Super Fiber Speed Boost นี้และถูกระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจหลักด้วยทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้สะดวกมากขึ้นผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอเซอร์วีส, ทรูมันนี่เซอร์วีส, เซเว่นอิเลฟเว่น, เทสโก้โลตัส, ทรูช้อป, เคาน์เตอร์เซอร์วีส, ธนาคาร, ผ่านเครื่องATM หรือระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, หักผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารเป็นต้น
  4. ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นมีสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้บริการTrue Super Fiber Speed Boost ได้ทันทีหากมีการนำบริการแพ็กเกจTrue Super Fiber Speed Boost ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมายหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นหรือมีการเคลื่อนย้ายดัดแปลงแก้ไขหรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อหรือผู้ใช้บริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
  5. ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นมีสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตหากผู้ใช้บริการเข้าข่ายการใช้งานผิดประเภทอาทิการใช้งานในลักษณะแชร์โครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้าอีกทอดหนึ่งไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการของตนเองหรือใช้งานเพื่อโหลดบิตทอร์เรนต์จำนวนมากไปยังโครงข่ายคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำและเป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการรายอื่นได้รับผลกระทบในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เดียวกันหรือสร้างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทในภาพรวม
  6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สมัครบริการรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการใช้บริการหรือข้อมูลใดๆที่บริษัทได้รับหรือรวบรวมผ่านการใช้บริการที่ได้สมัครไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหรือเพื่อการเสนอหรือให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาดและการส่งเสริมการขายหรือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายหรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงบริการหรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งหรือการชำระค่าบริการหรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือเพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของบุคคลรวมตลอดถึงกิจการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัทในเครือเครือกิจการเครือธุรกิจหรือนิติบุคคลหรือบุคลลอื่นใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์อยู่ด้วยทั้งนี้เอกสารตัวจริงสำหรับผู้ใช้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐานเอกสารอิเลกทรอนิกส์จะจัดเก็บที่บริษัทในกลุ่มทรู
  7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีหนี้ค้างชำระใดๆในแพ็กเกจการใช้บริการหลักผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการชำระหนี้ที่ค้างให้ครบถ้วนทั้งจำนวนก่อนจึงจะสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมTrue Super Fiber Speed Boost ได้และหากผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจเสริมTrue Super Fiber Speed Boost แล้วผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตามความเร็วสูงสุดดาวน์โหลด/อัพโหลดที่แพ็กเกจเสริมกำหนดไว้เท่านั้นและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาและผู้ใช้บริการขอยกเลิกแพ็กเกจเสริมTrue Super Fiber Speed Boost กับทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นแล้วความเร็วการดาวน์โหลด/อัพโหลดจะปรับไปใช้ตามความเร็วของแพ็กเกจหลักทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจเสริมTrue Super Fiber Speed Boost อื่นผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังระยะเวลาตามแพ็กเกจเสริมTrue Super Fiber Speed Boost เดิมครบกำหนดแล้ว
  8. ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นมีสิทธิในการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ทันทีหากมีข้อกำหนดคำสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการใดๆหรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นเว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระงับหรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆในสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30 วันผ่านช่องทางที่ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นพิจารณาเห็นสมควร
  9. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละบริการรวมทั้งเงื่อนไขของแพ็กเกจที่สมัครใช้บริการโดยตลอดก่อนขอรับสิทธิและ/หรือสมัครใช้บริการแล้วตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโดยเคร่งครัดทุกประการด้วยความสมัครใจ

ใครใช้ทรูออนไลน์อยู่สนใจสมัครอัพเน็ตเป็น Gigabit ก็รอวันที่ 20 แล้วเข้าไปทำรายการที่ http://trueonline.truecorp.co.th/news-detail/2/383?ln=th ได้เลย

Comments

comments