ภาครัฐ นำโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (นั่งกลาง) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ พร้อมด้วยภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก 33 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT EDผนึกกำลังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดการประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย ภายใต้ โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” ประจำปี 2562ณ ห้องประชุม กำแหงพลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ถ.สุโขทัย เพื่อสานต่อความสำเร็จของโครงการในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าหารือแนวทางการดำเนินงานในระยะที่ 3 ทั้งการพัฒนาสมุดพกดิจิทัล ระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding ตลอดจนการตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชน โดยยังคงยึดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านของโครงการในการยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้าง เด็กดี-เด็กเก่งของประเทศอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ อาทิ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งภาคประชาสังคม อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  นักวางยุทธศาสตร์และภาคเอกชน นำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (นั่งที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา  CONNEXT EDได้แก่

กลุ่มมิตรผล โดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท
เอสซีจี โดยนายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย / กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โดยนายชัยโรจน์ เชิดตระกูลยิ่ง ผู้จัดการอาวุโสแผนกรัฐกิจสัมพันธ์
กลุ่มเซ็นทรัล  โดยดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
บมจ. ซีพี ออลล์ โดยนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โดยนายวิทวัส ตันติเวส ประธานคณะผู้บริหารโครงการ / ที่ปรึกษา สำนักประธานคณะผู้บริหาร
กลุ่มปตท. โดยนางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน Agile Capability Development
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ โดยดร.เอกพล ณ สงขลา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มทรัพยากรบุคคล
บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป โดยนางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล   ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายนพปฎล เดชอุดม   รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนเครือข่ายพันธมิตรใหม่ในระยะที่ 2 ของโครงการสานอนาคตการศึกษาCONNEXT ED จาก 21 องค์กรเข้าร่วมหารือด้วยเช่นกัน ได้แก่

บมจ. บ้านปู โดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยรศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
บจ. เอ.พี. ฮอนด้า โดยนายอารักษ์ พรประภา  รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น  โดยนายวิบูลย์ วงสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. บีอีซี เวิลด์ โดยนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร
บจ. เบอร์แทรม (1958) โดยนางสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม และบจ. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ผู้บริหารระดับสูง บจ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และ บจ.ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยนายอนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการบริหาร
บจ. เอดู พาร์ค โดยนางสาวจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ
โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ โดยนายธานินทร์ เอื้ออภิธร CEO
บจ. โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) โดยนายธกานต์ อานันโทไทย ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ
บจ. แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยนายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร
บจ. เลิร์น คอร์ปอเรชั่น โดยนายธานินทร์ ทิมทอง Chief Social Impact Officer
บจ. โพซิทีฟ โซลูชั่น โดยนายเบ้ณร์ วิวัฒศิริพงษ์  กรรมการผู้จัดการ
บจ. เอส เค โพลีเมอร์ โดยนายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองกรรมการผู้จัดการ
บจ. สลิงชอท กรุ๊ป โดยดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส) โดยนางสาวสลิลลา สีหพนธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท
บจ. เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) โดยดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานสานอนาคตการศึกษาCONNEXT ED โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th

Comments

comments