ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากวิกฤติโควิดที่เกิดขึ้น ได้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลายคนรู้จักกันดี  ว่าเป็น “New Normal” ประกอบกับเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป  ปัจจัยหลัก 2 อย่างข้างต้น นับเป็นตัวเร่งให้เกิด “Digital Disruption” เร็วกว่าที่หลายคนได้คาดการณ์ไว้  3BB ได้ปรับตัวและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น  โดยให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของคนภายในองค์กร  เมื่อต้นปี 2563 บริษัทได้นำเครื่องมือตั้งเป้าหมายและวัดผล“OKRs” (Objective and Key Results) มาใช้ในองค์กร  ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

3BB ได้สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานถึงการนำ OKRs มาใช้ในองค์กร ประกอบด้วย

• การกำหนดเป้าหมายระยะสั้นเป็นรายไตรมาส (3 เดือน) เพราะหากเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถปรับหรือเบนทิศทางองค์กรให้ทันกับโอกาสใหม่ๆ ได้

• กระตุ้นให้พนักงานตั้งเป้าหมายที่ไกลกว่าที่เคยทำได้ เพื่อออกจาก Comfort Zone นับเป็นการทลายขีดจำกัดความสามารถและความเป็นไปได้ ช่วยให้พนักงานพร้อมเอาชนะความสำเร็จเดิม และออกไปพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ

• เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มพนักงาน ว่าข้อผิดพลาดและอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพื่อหาวิธีการที่ได้ผลมากกว่าในการกำหนดเป้าหมายครั้งต่อไป จึงทำให้มีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

• เปิดทางสำหรับความคิดสร้างสรรค์สำหรับพนักงานทุกคนให้ได้มีส่วนร่วมในการคิด OKRs จึงเป็นโอกาสดี ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ จากคนปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่ผู้บริหารหรือคนที่วางกลยุทธ์เท่านั้น

• เน้นให้พนักงานทุกคนเห็นว่าหากทุกคนจดจ่ออยู่กับเป้าหมายและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ จะช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  

การนำ OKRs มาใช้  นับว่าตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดเพียงอย่างเดียว การพัฒนา ‘คน’ ให้พร้อมเดินหน้าไปยังเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน ย่อมทำให้ 3BB สามารถพลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation) และก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในอนาคต

Comments

comments