กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2563 – โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี พัฒนาก้าวไปอีกขั้น สู่การยกระดับขึ้นเป็น “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)” สานต่อเจตนารมย์ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก พร้อมเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ ครั้งแรก นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (นั่งกลาง) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (นั่งที่ 3 จากขวา) ในฐานะรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ยืนที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อร่วมหารือและวางแผน สานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งถอดบทเรียนและขยายผลตัวอย่างโมเดลองค์ความรู้ (Best Practice) ของแต่ละองค์กรเอกชน สู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเตรียมพัฒนานวัตกรรม “แพลตฟอร์มการบริจาคเพื่อการศึกษา” (Crowdfunding) ในอนาคตเพื่อเป็นสื่อกลางในการระดมทุน ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เป็น “ผู้ให้” ร่วมสานอนาคตการศึกษาไทยให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

จากภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นี้ มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้ว

▪ องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (นั่งกลาง

▪ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (นั่งที่ 3 จากขวา)

▪ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ได้แก่

– พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

(นั่งที่ 2 จากขวา)

– นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นั่งขวาสุด)

▪ คณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม ได้แก่

– นายอิสระ ว่องกุศลกิจ อดีตประธานหอการค้าไทย (นั่งที่ 3 จากซ้าย)

– ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส (นั่งที่ 2 จากซ้าย)

– ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นักวางยุทธศาสตร์ (นั่งซ้ายสุด)

– ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป (ยืนที่ 2 จากซ้าย)

▪ ประธานกรรมการมูลนิธิ

– นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ยืนที่ 6 จากซ้าย)

▪ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ได้แก่

– นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยืนที่ 6 จากขวา)

– นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ยืนขวาสุด)

– นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ (ยืนที่ 4 จากซ้าย)

– นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) (ยืนที่ 5 จากซ้าย)

– นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล (ยืนที่ 3 จากซ้าย)

– นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ยืนที่ 4 จากขวา)

– นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ยืนที่ 5 จากขวา)

– นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป (ยืนที่ 3 จากขวา)

– นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ยืนที่ 2 จากขวา)

– ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล (ยืนซ้ายสุด)

ทั้งนี้ โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี เกิดจากการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนหลัก ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดย 12 องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล : กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร. 02-069-2101 ต่อ 1003-1004 หรืออีเมล : Partners.connexted@truecorp.co.th

Comments

comments