กรุงเทพฯ 06 ตุลาคม 2563 – เทคโนโลยี 5G เป็นหัวใจสำคัญที่สามารถรวมเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างประโยชน์ให้ประเทศในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่เทคโนโลยี 5G สามารถส่งเสริมการบูรณาการระบบการเรียนการสอนในยุค 4.0 กลุ่มทรูจึงนำอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G สร้างระบบนิเวศดิจิทัลของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับสู่ Smart Education Smart University อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด True5G world of Smart Education มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Innovation and R&D ประเดิมด้วยความร่วมมือกับ 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ในโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การสนับสนุนภาคการศึกษาไทยเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูมาโดยตลอด โดยเฉพาะการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารร่วมสร้างโอกาสและเพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้แก่เยาวชนไทยในทุกรูปแบบ ซึ่งโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp นับเป็นโอกาสดีที่กลุ่มทรูจะนำศักยภาพความอัจฉริยะของทรู 5G ร่วมสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลให้วงการการศึกษาไทยอีกครั้ง พร้อมนำองค์ความรู้ที่กลุ่มทรูมีอยู่ร่วมยกระดับวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ก้าวสู่ Smart Education Smart University อย่างยั่งยืน โดยส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ให้แก่พันธมิตรสถาบันการศึกษา 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งยังจัด Bootcamp อบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” นำความรู้ความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจร ที่มีโซลูชันและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง AI, Robotics, Deep Data Analytics และ Smart IoT เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G ในการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดไอเดียให้เป็นรูปธรรม โดยรับโจทย์จากห้างสรรพสินค้า แล้วนำมาพัฒนาสร้างโปรแกรม เพื่อให้เกิดการใช้งานหุ่นยนต์ได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะให้นิสิตนักศึกษาสามารถต่อยอดไปเป็นสตาร์ทอัพได้ในอนาคต

โครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp นำอัจฉริยภาพของ True 5G สู่สถาบันการศึกษา มุ่งเพิ่มศักยภาพและทักษะของนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในธุรกิจค้าปลีก สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าสูงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยมีพันธมิตรมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมยังมีสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” ให้นิสิตนักศึกษานั่งฟรี 12 เดือน และรางวัลเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “True5G Temi Connect & Carebot เป็นโมบายล์แพลตฟอร์มที่สะดวก เคลื่อนที่ง่าย ทำแอปพลิเคชันได้ง่าย เอื้อให้เกิดการพัฒนาได้เร็วขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ และโครงการนี้ยังสามารถต่อยอดกับการเรียนการสอนเรื่องหุ่นยนต์ของสถาบันฯ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ เครือข่าย True 5G ที่ครอบคลุมทุกที่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้แค่มือถือหรือแท็ปเลต หรือคอมพิวเตอร์จากที่ไหนก็ได้ในการเข้าไปเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบง่ายๆ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด”

ด้าน ผศ. ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า “ปัจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเร็วมาก และตอบโจทย์ได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ การเกษตร รวมถึงสถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ที่เป็นโจทย์ในโครงการนี้ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้นอกชั้นเรียนมากขึ้น และนำมาพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรม ซึ่ง Temi Robot ทำให้การเรียนการสอนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถเห็นการพัฒนาจากโจทย์จริงๆ และมีผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาจริงๆ ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดใช้งานในรูปแบบอื่นได้ด้วย”

การมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายการสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G เพื่อยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็น hub ที่สำคัญมาก มีองค์ความรู้มากมาย มีการทดลองและพัฒนาด้าน Innovation และ R&D เป็นการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

comments