9 ธันวาคม 2563: เอไอเอส โดย นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นทีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ละพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9ธันวาคม 2563 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในฐานะ Digital Life Service Provider ในการแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนอาคาร AIS TOWER 1

Comments

comments