หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 23 ธันวาคม 2563 – สถาบันไทยพัฒน์ โดย นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดแก่ กลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นตัวแทนรับมอบ ในงาน“The State of Corporate Sustainability in 2020” ซึ่งกลุ่มทรู เป็นองค์กรสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุดนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรตัวอย่างที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และมีการสื่อสารต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สะท้อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

 

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำองค์กรเอกชนที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังตรงกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ที่ได้จัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ขึ้นในปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  ร่วมกัน โดยปัจจุบัน SDC มีองค์กรสมาชิกจำนวน 115 ราย

Comments

comments