กรุงเทพฯ 12 กุมภาพันธ์ 2564 – กลุ่มทรูรับรางวัลความยั่งยืนโลกระดับ Gold Class 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับการเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จัดโดย S&P Global ซึ่งกลุ่มทรู เป็นองค์กรไทยที่ติดอันดับ 1 สูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ตอกย้ำความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ การนำนวัตกรรมดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่กลุ่มทรู ได้รับการพิจารณาจากองค์กรระดับโลกด้านความยั่งยืนอย่าง S&P Global มอบรางวัลความยั่งยืน Gold Class 2021 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยกลุ่มทรู เป็นองค์กรไทยที่ติดอันดับ 1 สูงสุดของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มทรูภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนในยุคนิวนอร์มัล อาทิ การเชื่อมต่อเครือข่าย 5G การส่งมอบหุ่นยนต์ True 5G “เทมิ” เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ และการให้บริการผู้ป่วยและผู้มาติดต่อในโรงพยาบาลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยนำแพลตฟอร์ม VLEARN และห้องเรียนเสมือนจริง VROOM ภายใต้ True Virtual World ให้ครูและนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มทรู เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน การได้รับรางวัลครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในองค์กรเดินหน้าทุ่มเทปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป”

ทั้งนี้ รางวัลความยั่งยืนระดับสูงสุด Gold Class 2021 เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ใช้ประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งได้รับการบันทึกและเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021 โดย S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ที่ได้ประเมินองค์กรทั้งสิ้น 7,032 บริษัทใน 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่กลุ่มทรู เป็นที่ยอมรับในเวทีความยั่งยืนระดับสากล โดยได้คะแนนสูงสุดที่ 1 ของโลก 3 ปีซ้อน (2018 – 2020) จากการอันดับสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  ประเภทตลาดเกิดใหม่ ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และคงสถานะสมาชิกติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2017-2020)

Comments

comments