Dassault Systèmes ประกาศจัด Virtual event: Future Sustainable Cities Program ระหว่างวันที่ 19กรกฎาคม1 ตุลาคม 2564 มุ่งเน้น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ เมืองที่ยั่งยืน (Sustainable City) การขนส่งและการเดินทาง (Transport and Mobility) และการก่อสร้างอย่างชาญฉลาด (Smart Construction)

 

ภายในปี 2593 องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าร้อยละ 70 ของประชากรโลก หรือราว 6.4 พันล้านคนจะอาศัยอยู่ในเมือเป็นหลัก

การจัดหาที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย คือ ความท้าทายสำคัญที่นักวางผังเมือง (City planner) ต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันยังต้องวางแผนสำหรับการสร้างเมืองในอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น พื้นที่ใจกลางเมืองนับเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและความรู้ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการวางผังเมืองและการจัดการที่เหมาะสม เมืองต่าง อาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหามลพิษอย่างมากมายมหาศาลและทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงได้เช่นกัน

การปฏิรูปเมืองอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่:

เมืองที่ยั่งยืน (Sustainable City): หนทางแก้ปัญหาสำหรับจัดการเมืองที่ยั่งยืน เช่น การใช้โซลูชั่นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงข่ายไฟฟ้าที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมพลังงานทางเลือกและระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ด้วยแบตเตอรี่
การขนส่งและการเดินทาง (Transport and Mobility): การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ สำหรับระบบโลจิสติกส์ภายในเมืองและบริการจัดส่งที่มั่นใจได้ว่าถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน
การก่อสร้างอย่างชาญฉลาด (Smart Construction): การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อทำให้เมืองน่าอยู่และยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการสร้างเมือง “อัจฉริยะ”

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมฉลองวันประชากรโลกของสหระชาชาติ หรือ UN World Population Day ในเดือนนี้ Dassault Systèmes ขอเชิญคุณมาร่วมสำรวจแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล เมืองและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองและระบบขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Future Sustainable Cities Program เป็ Virtual Event ที่มุ่งเสนอประเด็นด้านความท้าทายในการปรับเปลี่ยนเมืองในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางแก้ไขที่จะช่วยสร้างเมืองที่น่าอยู่และยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โปรแกรมดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่ เมืองที่ยั่งยืน (Sustainable City) การขนส่งและการเดินทาง (Transport and Mobility) และการก่อสร้างอย่างชาญฉลาด (Smart Construction)โดยมีทั้งหมด 10 ตอน เนื้อหาหลักเป็นการสำรวจว่าเมืองต่าง ๆ จะสามารถบริหารโครงการปรับปรุงเมืองสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลได้อย่างไร

ผู้สนใจสามารถเข้าชมตอนพิเศษของ Industry Insider with Dassault Systèmes ที่มีชื่อว่า Sustainable Cities and Resilient Infrastructure in the Digital Era (เมืองที่ยั่งยืนและโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นในยุคดิจิทัล) ได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยในตอนพิเศษนี้ Remi Dornier รองประธานฝ่ายการก่อสร้าง เมือง และอาณาเขต และ Guillaume Gerondeau รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมขนส่งและการเดินทางประจำภูมิภาคเอเชีย จะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางที่นักวางผังเมืองและผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://events.3ds.com/sustainable-cities-and-resilient-infrastructure-digital-era

รายละเอียดงานในส่วนที่ 1 (โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจ)

15 กรกฎาคม 2564

เวลา 10:00 .

Industry Insider with Dassault Systèmes Sustainable Cities and Resilient Infrastructure in the Digital Era (เมืองที่ยั่งยืนและโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นในยุคดิจิทัล)

ลงทะเบียนที่นี่: https://events.3ds.com/sustainable-cities-and-resilient-infrastructure-digital-era