ดีป้า ร่วมรับมอบรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากรองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ที่จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

โดยผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ดีป้า ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

โดย ดีป้า ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ โครงการการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) จังหวัดภูเก็ต

2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

โดย ดีป้า ได้รับ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สำหรับหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาร่วมพิธีรับมอบรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และรับนโยบาย รวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการผ่านระบบออนไลน์

ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินงานทั้งหมดของ ดีป้า ล้วนมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตามแนวคิด ‘think faster and live better’ พร้อมเดินหน้าประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในที่สุด

Comments

comments