บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือะยะเวลา 5 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) การฝึกอบรมของนักศึกษา AIT ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภูมิภาคของเดลต้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้ข้อตกลง เดลต้าจะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลล่าสุดของประเทศไทยด้าน R&D และวิศวกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา AIT ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ ความยั่งยืน และธุรกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการฝึกงาน การสัมมนาร่วม และการแข่งขันหุ่นยนต์

คุณแจ็คกี้ าง ประธานบริษัท เดลต้า ประเทศไทย และ คุณยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐบาลและสาธรณะสัมพันธ์เดลต้า เป็นตัวแทนในการลงนามจากทางเดลต้าประเทศไทย ร่วมกับคุณเอเดน วูน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคุณซานจีฟ เจย์ซิงห์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความก้าวหน้าและศิษย์เก่า ตัวแทนในการลงนามจากสถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 โดยเป็นสถาบันนานาชาติที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คือ การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีใจรักและมีความสามารถ เพื่อเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนในภูมิภาค และการเข้ารวมกับเศรษฐกิจโลก

เดลต้าได้ร่วมมือกับสถาบันการศกษาชั้นนำในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาผู้มีความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลไทย ที่ตั้งเป้าสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะผู้บุกเบิกระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เดลต้าได้จัดตั้งห้องแล็บระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในไทย โดยตั้งอยู่ในหลากหลายมหาวิทยาลัยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Comments

comments