ทรู แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันนี้ (26 ส.ค. 2565)  มีมติกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  และผู้ถือหุ้นของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ซึ่งการขยายเวลานี้ เป็นการเผื่อเวลาให้ครอบคลุมกรณีที่กสทช.ชุดใหม่ขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา และเชื่อว่า กสทช จะพิจารณาการควบรวมของบริษัทโดยมองประโยชน์สูงสุดของประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมทั้งได้รายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัททรูและดีแทค ที่เดินหน้าดำเนินกระบวนการควบรวมตามขั้นตอนของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลตามโร้ดแมปที่วางไว้  พร้อมยืนยันความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าทุกขั้นตอนมีความถูกต้องและโปร่งใส เตรียมขับเคลื่อนสู่เทคคอมปานีตามเจตนารมย์ที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันที่เท่าเทียมกันมากขึ้น และมีผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้นในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย สังคม เศรษฐกิจ และประเทศไทย 

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันนี้มีมติอนุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท                    ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท             ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน  ซึ่งการขยายเวลาในครั้งนี้ เป็นการเผื่อเวลาให้ครอบคลุมกรณีที่กสทช.ชุดใหม่ขอเวลาเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา อีกทั้งได้มีการรายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัทที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทฯ การจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การดำเนินการขอความยินยอม และ/หรือการผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการยื่นรายงานการรวมธุรกิจต่อเลขาธิการ กสทช. ที่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลต่อกสทช. อย่างครบถ้วนแล้ว  บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   การพิจารณาของกสทช. จะเกิดความชัดเจนในเร็วๆนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรวมธุรกิจในครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่า กระบวนการควบรวมทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จตามแผนภายในปี2565 ซึ่งการรวมธุรกิจครั้งนี้จะทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันที่เท่าเทียมมากขึ้น และมีผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้นในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนบริษัทเทคโนโลยีใหม่นี้ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภคประชาชนชาวไทย ภาคธุรกิจ สังคมและประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการควบรวมกิจการของบริษัทฯ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามปกติเช่นเดิม

Comments

comments