ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) และ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการนำข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ขณะเดียวกัน depa โดย GBDi จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและแบบจำลองที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ และร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Data Science และ Business Intelligence เพื่อประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจบนข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยโดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ

นอกจากนี้ ภายหลังสิ้นสุดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในบริการภาครัฐและภาคธุรกิจไทย” โดยมี รศ.ดร.ธีรณี พร้อมด้วย นางสาวพัดชา วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ ดร.ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในประเด็นดังกล่าว

Comments

comments