สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายอิทธิพันธ์ บัวทอง  นายกสมาคม และ กลุ่มทรู โดย นางสาวอรุณี ชาติอุดมเดช รองผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565  แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 56 เรื่อง แบ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 43 เรื่อง จาก 16 สถาบัน และสารคดีเชิงข่าววิทยุ 13 เรื่องจาก 3 สถาบัน  ซึ่งปีนี้ รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นรับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ประเภทวิถีชุมชน เรื่อง ควายน้ำทะเลน้อย มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยทีม GKNP จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม เรื่อง SILAT  PATANI (สีลัต ปาตานี) โดยทีม DG digital graphic  จาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และประเภทข่าวทั่วไป เรื่อง ครูมืออาชีพ โดยทีม  ธิดาซาตาน_07 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อม รวมถึงรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย”

“นักข่าวสายฟ้าน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” อีกด้วย

 

Comments

comments