NT เผยร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามภารกิจในฐานะหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้วงโคจรของไทยใช้ประโยชน์เต็มขีดความสามารถโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในมิติต่าง ๆ รอบด้าน

นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดาวเทียมและโครงข่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยเกี่ยวกับการเข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ของ NT ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ออกประกาศแจ้งหลักเกณฑ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ว่า NT ได้เข้าร่วมขอรับสิทธิดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างนโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติตามที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอกรอบนโยบายในการจัดสร้างหรือการบริหารจัดการดาวเทียม และการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น NT ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก และมีมติให้ NT เข้ายื่นแบบคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และวางหลักประกันการขอรับอนุญาตฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. กำหนด โดยดำเนินการจัดทำแผนและทิศทางในการดำเนินธุรกิจด้านดาวเทียมที่มุ่งเป้าเพื่อให้ NT มีความสามารถที่จะควบคุมและบริหารจัดการดาวเทียมให้สอดคล้องกับนโยบายดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ

“NT ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนากิจการด้านดาวเทียมสื่อสารของประเทศ  ซึ่งจากพื้นฐานและประสบการณ์ในการให้บริการเกี่ยวกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมมาโดยตลอด  ก็จะมุ่งดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย ประชาชน รวมทั้งการใช้วงโคจรนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ภาพรวมในการเชื่อมโยงร่วมกับประเทศอย่างเต็มที่ในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาในเชิงธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ฯลฯ เพราะจะเท่ากับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศในที่สุด”

Comments

comments