ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ประเทศไทย โดย สเตฟาน นูสส์ (Stephane NUSS) ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย นายณรงค์ศักดิ์ เฉวียงภพ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Cooperation: MOC) ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ ในสถาบันต่างๆ เป็นการส่งเสริมด้านวิชาการ ในระดับบัณฑิตศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ 6 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะแบ่งปันทั้งความรู้ด้านเทคนิคในการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น รวมถึงทักษะความคิดเชิงออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ ด้านไทยออยล์ฯ จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและธุรกิจ โดยความร่วมมือของทั้งสองยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้มีความคาดหวังเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของชาติในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Comments

comments