ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่วิถีดิจิทัล ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ร่วมโชว์นวัตกรรมโซลูชัน 5G ที่ใช้งานได้จริง ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G” จัดแสดง ณ ศูนย์ Siriraj Innovation Open Lab พื้นที่ Co-working space ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ออกแบบ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและงานวิจัยด้านสุขภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงสตาร์ทอัพด้านเฮลท์เทค (HealthTech) โดย ทรู ได้นำศักยภาพเครือข่าย 5G ผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมพัฒนาระบบการให้บริการด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล และบริการสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย เทคโนโลยี MEC (Multi- Access Edge Computing), รถพยาบาลอัจฉริยะ (5G Smart Ambulance) ที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมาแล้วกว่า 1,000 คน และยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ (5G Unmanned Vehicle) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน พร้อมกันนี้ ยังร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The President of the Office of Electronic Communications (UKE) ประเทศโปแลนด์  และคณะผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์ Siriraj Innovation Open Lab ชั้น 2 อาคาร  ศรีสวรินทิรา  โรงพยาบาลศิริราช

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์คือ  สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ  โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และการดำเนินงานทางการแพทย์และการสาธารณสุขรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษา ลดระยะเวลารอคอย และต้นทุนการรักษา พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการเข้ารับบริการ รวมทั้ง เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์เปลี่ยนผ่าน เข้าสู่ระบบดิจิทัล สามารถให้บริการการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคยากและซับซ้อน โดยมีคณาจารย์ แพทย์และพยาบาล   พร้อมด้วยเครื่องมือในการดูแลรักษา ทั้งยังผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีจำนวนแพทย์เฉพาะทางที่จบมากที่สุดของประเทศ เพื่อไปดูแลประชาชนคนไทยทั่วประเทศ เนื่องจากเราให้บริการคนไข้ค่อนข้างเยอะจึงต้องการผลักดันให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีปัญหาน้อยที่สุด สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ซึ่งต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ทั้งยังต้องการสร้างองค์กรยุคใหม่ ผ่านการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็น 5G Smart Hospital  ซึ่งเรามั่นใจว่า จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าในการให้บริการ ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
กล่าวว่า ทรู ได้นำนวัตกรรม โซลูชัน 5G ที่ปัจจุบันมีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลศิริราช ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G”  ร่วมจัดแสดงในศูนย์ Siriraj Innovation Open lab ได้แก่ MEC  (Multi- Access Edge Computing) แพลตฟอร์มที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี 5G เชื่อมต่อการทำงานของหลากหลายโซลูชัน และ Use Case 5G ที่ใช้งานได้จริงครั้งแรกในวงการสาธารณสุขไทย และเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังพัฒนา “ยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ (5G Unmanned Vehicle)” ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยระบบ AI และทำงานเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์  ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์แบบบูรณาการ ประหยัดเวลา ปลอดภัย และช่วยลดมลพิษภายในโรงพยาบาล รวมถึง “5G Smart Ambulance” สนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆ ภายในรถ  อาทิ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน ระบบติดตามรถพยาบาล และเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยและตำแหน่งของจุดเกิดเหตุ เพื่อค้นหาโรงพยาบาลในการเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วมากกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช ตอกย้ำศักยภาพบริษัทโทรคม-เทคโนโลยีของทรู ที่พร้อมนำเทคโนโลยี 5G สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ยกระดับการให้บริการแก่ผู้ป่วย ขณะเดียวกัน  ทรู ยังเปิดกว้างในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน รวมถึงเหล่าสตาร์ทอัพ เพื่อร่วมกันสร้าง 5G Ecosystem ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยี 5G มาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยและประเทศไทยต่อไป
รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการและคุณค่าองค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า ศูนย์ Siriraj Innovation Open lab เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของศิริราช สตาร์ทอัพด้าน HealthTech ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การให้บริการผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  พร้อมเป็น One Stop Service สามารถนำสิ่งที่คิดและสร้างสรรค์มาให้แพทย์ได้ทดลองใช้จริงและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สำหรับความร่วมมือกับทรูในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ นั้น ถือเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ ด้วยการการนำเทคโนโลยี 5G มาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีต่างๆ  อาทิ IoT, AI, Cloud และ Data Analytics เพื่อสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถช่วยลดภาระการทำงานของแพทย์ ทั้งยังเชื่อมั่นว่า การผสมผสานของเทคโนโลยีต่างๆ สามารถสร้างรูปแบบและคุณค่าในการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย โดยที่บุคลากรไม่ได้ทำงานหนักขึ้น แต่ทำงานได้สมาร์ทขึ้น
ในโอกาสนี้ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล(ที่ 4 จากขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วย นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล (ขวาสุด) หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมต้อนรับ มร. ยาแซค โอโค (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหน่วยงาน The President of the Office of Electronic Communications (UKE) ประเทศโปแลนด์และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายนทชาติ จินตกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์ Siriraj Innovation Open lab เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

comments