JTS ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งแรก จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

JTS ผ่านการับรอง CAC สำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย JTS เป็นบริษัทที่ยื่นรับรองครั้งแรกและผ่านการรับรองไตรมาสที่ 1/2566 โดยมีรอบการต่ออายุ 3 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยการดําเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบและการสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สนับสนุนรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

Comments

comments