นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พลตำรวจตรี สุเมธ ปุณสีห์ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายวิโรจน์ เตชรัตน์ โทรคมนาคมจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT    ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการบูรณาการระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV ) ได้เต็มประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลพลตำรวจตรี สุเมธ ปุณสีห์  ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม นายธาณินทร์  สุวรรณกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ (Smart Safety Home) ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเมืองที่มีประสิทธิภาพโครงการบูรณาการระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) และโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ (Smart Safety Home) เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของ 4 หน่วยงานที่ตระหนักถึงความปลอดภัยอันเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ร่วมกันบูรณาการระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิดให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม จะเป็นผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งติดตั้งครอบคลุมพื้นที่โดยรอบจังหวัดสมุทรสงคราม ไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤตได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับประโยชน์ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด โดยในอนาคตความสำเร็จของโครงการบูรณาการระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) จะส่งผลให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่สามารถเชื่อมต่อกล้อง CCTV กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทั้งจังหวัด ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้ง 4 หน่วยงานที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามอย่างแท้จริง    

Comments

comments