โครงการ Samsung Love & Care ริเริ่มโดย บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืนอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในระดับโลก ในการ ‘มุ่งสร้างพลังคน’ (Enabling People) Samsung Love & Care ไม่ใช่โครงการบริจาคเงินหรือสินค้าเพียงครั้งเดียว แต่มุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเทคโนโลยีของซัมซุงเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา และพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยเพราะในโลกแห่งยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ซัมซุงเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่แข็งแรงและการส่งเสริมการสร้างพลังเรียนรู้สู่อนาคตของคนไทย เพื่อบรรลุพันธกิจในปีนี้ ซัมซุงในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลกได้มอบ

1. Galaxy S21 Ultra จำนวน 100 เครื่อง, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab A7 Lite LTE, Galaxy Tab S6 Lite LTEกว่า 20 เครื่อง ให้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ ใน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนโรงเรียนที่ยังขาดโอกาสหรือต้องการการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ และโปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการนำระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน

นายดง ยุน โจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (ซ้าย) คุณสกาวทิพย์ กิจสกุล ผู้อำนวยการบัญชี-การเงินกลุ่มมูลนิธิยุวพัฒน์ (ขวา)

2. นาฬิกาสมาร์ทวอทช์จากซัมซุง จำนวนกว่า 540 เครื่อง ให้กับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ Project Model : NCD, Nutrition and CPR-ชุมชนสุขภาวะทุกชีวาปลอดภัย ที่มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และอาหารปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  โดยกลุ่มเป้าหมาย NCD จะมีเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ จำนวน 10 จังหวัด คือ ตาก แพร่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู มุกดาหาร หนองคาย สุรินทร์ ศรีสระเกษ และกาญจนบุรีการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อระวัง ควบคุมทั้ง NCD และสุขภาพอื่นๆ

นาย ดง ยุน โจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (ซ้าย) ดร บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. (ขวา)

Comments

comments