นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหรือ NT รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริการ NT Data Services บนโครงข่าย NT MPLS  ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 20000-1:2018 และ ISO 22301:2019 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institute: BSI) โดย คุณบุคลากร ใจดี ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้แทนจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ เป็นผู้มอบ

NT บรรลุเป้าหมายการยกระดับบริการ NT Data Services ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แสดงถึงความมุ่งมั่นของ NT ในการพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการครอบคลุมมาตรฐานสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในบริการ NT Data Services อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการให้บริการดิจิทัลและสื่อสารข้อมูล

โดยก่อนหน้านี้ NT  ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019 และ ISO 22301:2019 สำหรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institute: BSI)  ซึ่ง NT สร้างความเชื่อมั่นที่สำคัญและยกระดับบริการอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Comments

comments