ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์และประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส โดยกล่าวคำปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ณ สำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

​NT เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” หรือ CAC โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) การบริจาค การสนับสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก่อนการจัดหาทุกวงเงิน โดยได้มีการสื่อสารไปยังคู่ค้า ผู้ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวนโยบายของบริษัท โดย NT มุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงออกถึงการเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) เพื่อร่วมกันพัฒนา NT ให้เจริญเติบโตเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่ดีเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป​​​​​​​​​

Comments

comments