NT ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคลังสมองของชาติ นำประโยชน์เทคโนโลยี 5G พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชนและ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชนหรือ NT กับสถาบันคลังสมองของชาติหรือ KNIT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศโดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ห้องประชุมชั้นอาคารบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชนสำนักงานแจ้งวัฒนะ

จากการลงนามในครั้งนี้ สถาบันคลังสมองของชาติซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษาและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนที่เป็นผู้ให้บริการระบบสื่อสารไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีโครงข่าย 5G และบริการโทรคมนาคมอื่น ๆได้ตกลงร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาในการพัฒนาประเทศ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรนักวิจัยนักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์เชิงนโยบาย และสู่สาธารณะทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ภายหลังพิธีลงนาม ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา แนวคิดและกลยุทธ์ Share & Learn” ในการบูรณาการเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมงานด้วย

Comments

comments