บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เสริมศักยภาพโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MSA – Master Service Agreement) กับ Telcotech Limited ประเทศกัมพูชา รองรับการบริการของภาคธุรกิจระหว่างสองประเทศที่เติบโตมากยิ่งขึ้น  

คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า UIH เล็งเห็นโอกาสการเติบโตจากการลงทุนของนักธุรกิจ ที่มีการขยายตัวการลงทุนเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดยการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดี จึงเกิดการร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น ซึ่ง UIH และ Telcotech มีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพการใช้งานโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้ดีขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจของไทยและกัมพูชา โดยให้มีการขยายขอบเขตการเชื่อมต่อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาด ด้วยศักยภาพความพร้อมของทั้ง 2 องค์กร UIH พร้อมมอบบริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย และกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน

 การร่วมมือกับ Telcotech ในครั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กร มีเป้าหมายคือการเป็นผู้นำตลาดในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ ด้วยการนำเสนอบริการ และ โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมทั้งขยายโครงข่ายระหว่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และขยายผลไปถึงอาเซียนได้คุณสันติ กล่าว

ทั้งนี้ UIH มีความเชื่อมั่นในการขยายโครงข่ายการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในรูปแบบที่มีความเสถียร มั่นคงสูง รวมถึงพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบสำหรับผู้ใช้บริการ

Comments

comments