บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น สะท้อนความเป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนด้านการศึกษาผ่านโครงการในด้านต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) รับรางวัลเกียรติยศความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2567 จากเวที The 14th Asian Excellence Awards 2024

โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ “รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) มอบให้ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร (กลาง) จากความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ บรรลุเป้าหมายเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรครอบคลุมทุกมิติบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รางวัลประเภทองค์กร 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย” (Sustainable Asia Award ) ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ESG จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมี นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร (ซ้าย) เป็นผู้แทนองค์กรรับมอบ และ “รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยมี ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา (ขวา) เป็นผู้แทนองค์กรรับมอบ สำหรับรางวัล Asian Excellence Award นั้น จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับรางวัลอันทรงคุณค่า “Asia’s Best CEO” ที่เกิดขึ้นจากทุกพลังที่มอบให้ผมในฐานะผู้นำองค์กร โดยเฉพาะ ในช่วงปีที่ผ่านมาของทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมาย พลังความร่วมมือร่วมใจทั้งจากภายในของผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน รวมทั้งจากภายนอกที่มาจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการทั้งทรูและดีแทคตลอดจนพันธมิตร ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุได้ตามเป้าหมายและแนวทางที่ตั้งไว้ ผมขอขอบคุณทุกพลังที่นำมาสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี อีก 2 รางวัลที่เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน คือรางวัล “Sustainable Asia Award” และรางวัล “Best CSR Award” ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความมุ่งมันของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตลูกค้าชาวไทยในยุคดิจิทัล และนำศักยภาพด้านดิจิทัลของทรู มาสร้างคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมไทย และประเทศไทยต่อไป ”

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ รางวัล “Sustainable Asia Award” เป็นรางวัลที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับในฐานะเทคคอมปานีไทย ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ESGทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมา
ภิบาลจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึง มีการกำหนดนโยบายเชิงรุก ดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งเป็นผลจากการที่ทรูให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันนำมาสู่การปรับใช้ให้ตอบสนองความคาดหวังและสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก้าวทันเมกะเทรนด์และความท้าทายต่างๆ ตลอดจนได้ขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ขอบคุณ Corporate Governance Asia ที่ได้มอบรางวัลความยั่งยืนเอเชียครั้งนี้”

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รางวัล Best CSR ที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับในครั้งนี้ เป็นกำลังใจที่จะทำให้เราเดินหน้านำเอาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสาน ผลักดัน และสร้างโอกาสเรื่องการศึกษาให้กระจายสู่เยาวชนไทยอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะโครงการทรูปลูกปัญญา ที่มีทั้งเว็บไซต์ ทีวี แอปพลิเคชัน และกิจกรรมหลากหลาย ล้วนมีบทบาทที่เป็นช่องทางให้เยาวชนนำไปพัฒนาสู่การเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้เติมเต็มคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนากลุ่มคนเปราะบาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีของทรูผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆ ขณะเดียวกัน เราก็ส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นคอนเท้นต์ เช่น สามเณรปลูกปัญญาธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม รวมถึงกิจกรรมที่เราทำ ที่ส่งเสริมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สำหรับ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเรา ก็คือรอยยิ้มของเด็กไทยทุกคน อันเป็นรอยยิ้มที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดี เพื่อเติบโตไปเป็นคนดีและมีคุณภาพในสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน”

Comments

comments