สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานสัมมนา พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงหลักการและแนวทาง
การกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 โดยได้นำหลักการของการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจขององค์การ
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation andDevelopment : OECD) และธนาคารโลก (Worldbank) รวมทั้งหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประกอบในการพิจารณาจัดทำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยให้รัฐวิสาหกิจนำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาใช้แทนหลักการและแนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจที่ดีเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 รวมทั้งให้นำหลักการและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย

ทั้งนี้ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่
๑) บทบาทของภาครัฐ ๒) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ๓) คณะกรรมการ ๔) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
๕) ความยั่งยืนและนวัตกรรม ๖) การเปิดเผยข้อมูล ๗) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๘) จรรยาบรรณ และ ๙) การติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 จะช่วยสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนิงานของรัฐวิสาหกิตต่อไป

Comments

comments