นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทกลุ่ม ปตท. และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของโลก โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับกระบวนการดำเนินงานและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และภาคธุรกิจต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) รวมถึงการทำ Application Modernization ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ (Cloud native application) ช่วยให้องค์กรจัดการต้นทุนได้คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช้งาน  Modern Devices เช่น Microsoft Surface อุปกรณ์แทบเล็ตที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง มีความคล่องตัวในการใช้งานฟังก์ชันและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ Notebook สามารถรองรับการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid Work) โดย PTT Digital เตรียมพร้อมที่จะให้บริการรองรับองค์กรและภาคธุรกิจในยุค Digital Transformation

ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญภายใต้การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในทุกภาคส่วน ลดความเสี่ยงของการสูญเสียจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมหาศาล โดยจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ทุกวันนี้  ความเสี่ยงด้านไซเบอร์มีโอกาสเกิดได้ง่ายขึ้น ทั้งจากการรั่วไหลของข้อมูลหรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ เนื่องจากภาคธุรกิจต่างๆ มีการเชื่อมต่อข้อมูลและใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในรูปแบบ Hybrid Cloud computing มากขึ้น โดย PTT Digital ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ Enterprise ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้าน Cybersecurity มาโดยตลอด จึงเตรียมพร้อมในการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk Management) ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคธุรกิจให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น โดย PTT Digital ให้ความสำคัญทั้งในส่วนของโซลูชันที่ช่วยเสริมแกร่งการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร ตอบโจทย์โมเดล Zero Trust ของ Microsoft ซึ่งเป็นรูปแบบการรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตามความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม พร้อมขยายขอบเขตการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แบบไร้ขีดจำกัด รวมถึงพัฒนาทักษะในส่วนของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้าน Cybersecurity และการนำโซลูชันของ Microsoft มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเป็นไปตามมาตรฐาน Microsoft เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีวิวัฒนาการในอนาคตได้อย่างทันท่วงที 

นอกจากจะช่วยยกระดับการดำเนินงานและการให้บริการ และองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์ในขั้นสูงแล้ว การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยใหม่และปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของ PTT Digital ซึ่งความร่วมมือระหว่าง PTT Digital และ Microsoft ในครั้งนี้ เป็นการยกระดับองค์ความรู้ให้พร้อมรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการให้บริการพัฒนา Application Modernization สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างของแอปพลิเคชันให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจต่างๆ พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมอย่าง PTT Digital ในการเร่งให้เกิด digital transformation ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนวัตกรรมจากไมโครซอฟท์มาบูรณาการกับความสามารถอันยอดเยี่ยมของทีมงาน PTT Digital เราจะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาและทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมมั่นใจว่าทั้งสององค์กรจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการนำดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนภารกิจต่างๆ มากมาย ทั้งในแง่การรับมือภาวะวิกฤต หรือการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ต้องขอขอบคุณทาง PTT Digital ที่ไว้วางใจในเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ ขอบคุณทีมงานของทั้งสองฝ่ายที่ทำให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นได้ และในฐานะ Digital Transformation Accelerator ผมหวังว่าเราจะได้สร้างความสำเร็จให้กับคนไทย ธุรกิจไทย และประเทศไทยร่วมกัน”   

การลงนามความร่วมมือข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้ง 2 องค์กร ที่จะช่วยพัฒนาทั้งด้านกระบวนการดำเนินงาน และองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับสากล เพื่อก้าวสู่เป้าหมายของทั้งสององค์กรซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ สู่การทำธุรกิจแบบ Digitalization รวมถึงสนับสนุนการทำ Digital Transformation ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต (New S-Curve)

Comments

comments