สงขลา 1 พฤศจิกายน 2562 – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี (กลาง) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ (ที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ (ขวาสุด) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายกฤตินัย ผลาชีวะ (ที่ 2 จากซ้าย)ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง, และดร. นริศ รังษีนพมาศ (ซ้ายสุด)ที่ปรึกษาด้านเทคนิค เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัย ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี 5G รวมทั้งเทคโนโลยีในอนาคต ในการนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยและผลการทดสอบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบความปลอดภัย ระบบสาธารณสุขทางไกล ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบขนส่ง และจราจรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เกษตรกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
                     

โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อนำผลการทดสอบวิจัย 5G ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนชาวไทย สานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ 5G  นอกจากนี้ ยังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi by TrueMove H ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Comments

comments