กลุ่มทรู ภูมิใจความมุ่งมั่นในการบริหารคนโดดเด่น ได้รับรางวัลระดับโกลด์ “CP Excellence Award 2019 – 2020” ในประเภท รางวัลมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคนในองค์กร หรือ People Excellence Award อันสะท้อนถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของกลุ่มทรู ในการเป็น “People Organization” ที่คำนึงถึงพนักงานเป็นอันดับแรกในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กร ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นผลจากการประเมินตามแนวทางระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ” (CP Excellence: CPEX) ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินครอบคลุม 2 มิติ ประกอบไปด้วย มิติระบบ และมิติผลลัพธ์ โดยกลุ่มทรู มีกระบวนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมวางแผนกลยุทธ์ด้านคน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ ดูแลพนักงานทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ อีกทั้งยังเตรียมคนทรู ให้พร้อมรับการทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ อันส่งผลลัพธ์ให้เกิดการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Comments

comments