เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(RUN) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 พร้อมยกขบวนผลงานวิจัยเด่นของ 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจัย มาจัดแสดงนิทรรศการภายในงานกว่า 30 งานวิจัย และเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” รวมถึงการบรรยายพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)  ได้นำงานวิจัยบางส่วนจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16” ณ ห้องประชุม Lotus Suite 1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ศ.นพ.วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เปิดเผยว่า เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เป็นการรวมตัวกันของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย มุ่งทำงานด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ความสามารถจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อสร้างการแบ่งปันองค์ความรู้ เน้นทำงานร่วมกันเป็นทีม ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา RUN ไม่เคยหยุดนิ่ง และยังคงเดินหน้าร่วมกันประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้ระบบอุดมศึกษาของประเทศสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยของประเทศให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ

โดย RUN ได้นำผลงานวิจัยเด่นกว่า 30 งานวิจัย และ คลัสเตอร์วิจัยทั้ง 10 คลัสเตอร์ มาร่วมจัดนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้นำงานวิจัยเด่น 8 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ มาร่วมจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ได้แก่

  1. โครงการ “วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ เพื่อป้องกันโรค COVID-19” โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม  ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งระบบประสาทชนิดนิวโรบลาสโทมาด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน”โดย ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. โครงการ “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม” โดย รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.โครงการ “รถยนต์ใช้แล้วไปไหน ? บทบาทของภาคธุรกิจเชียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. โครงการ KKU Smart Organic Farm” โดย ผศ.ชานนท์ ลาภจิตร และ ผศ.ชัชชัย คุณบัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.โครงการ “นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยด้วยลำไอออนพลังลังงานต่ำ” โดย ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง และ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. โครงการ “อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.โครงการ “นวัตกรรมย่อยสลายได้ทางชีวิภาพและเข้ากันได้ทางชีวภาพ สำหรับการซ่อมแซมบาดแผล” โดย ผศ.ดร.สุกัญญา รอส  ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ ผศ.ดร.แกร์เร็ธ ไมเคิล รอส มหาวิทยาลัยนเรศวร

“สำหรับงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 นอกจาก RUN จะนำงานวิจัยเด่นจาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ภายใต้แนวคิด “Driving BCG Economy Through R&I” มาร่วมจัดแสดงแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศในโลกยุคใหม่” โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ หัวข้อ “เป้าหมายสำคัญของการวิจัยของประเทศ ในระยะ 5 ปี กับนโยบายการจัดสรรทุนของ สกสว.” โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ” ศ.นพ.วชิร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ  นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)  ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเวนเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Comments

comments