ดีป้า คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022 ในสาขาการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม ด้วยผลงานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ตอกย้ำความสำเร็จด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนอย่างยั่งยืน

ศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ มีมติมอบรางวัล United Nations PublicService Awards 2022 (UNPSA 2022) เนื่องในวัน United Nations Public Service Day โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในสาขาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานส่วนภูมิภาคของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั่วโลกที่ผ่านการประเมิน ซึ่ง ดีป้า ได้รับการพิจารณามอบรางวัล UNPSA 2022 ในสาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่าง ดีป้า และ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบง ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ผลงานดังกล่าวเริ่มดำเนินการในปี 2562 มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการบินสำรวจตำแหน่งและจำนวนของฝูงพะยูน เพื่อตรวจสอบจำนวนและวางแผนอนุรักษ์แทนการใช้เรือประมงออกตระเวน ซึ่งขาดความแม่นยำและสิ้นเปลืองพลังงาน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดทำแนวทางการใช้โดรนบินเก็บภาพพะยูนก่อนส่งสัญญาณภาพกลับมายังชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเกาะลิบง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นฝูงพะยูนผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่สะดวกขึ้นลงเรือ อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากนี้ยังช่วยเฝ้าระวังการลักลอบล่าพะยูน และการทำประมงผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า ได้ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของชุมชนมาประยุกต์ใช้ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมฝึกอบรมให้กับสมาชิกในชุมชนมีทักษะการบังคับ บินโดรน และได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมทุนทางสังคมและเกิดการพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนยังช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจเรือท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายใการาดตระเวนหาจุดที่พะยูนอาศัยรวมกว่า 1.96 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จด้านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนอย่างยั่งยืนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

รางวัล UNPSA มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานการบริการภาครัฐของ ดีป้า เป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างสำคัญ และช่วยจุดประกายการพัฒนาบริการเพื่อประชาชนของประเทศแก่หน่วยงานอื่นต่อไ

สามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลย้อนหลัง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://publicadministration.un.org/en/UNPSA2022

Comments

comments