รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมวิชาการ80 ปี กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต : Do our best for all” แสดงศักยภาพการดูแลรักษาและนวัตกรรมของกรมการแพทย์ พร้อมเปิดแนวทางทศวรรษใหม่ มุ่งยกระดับการให้บริการด้วยการแพทย์วิถีใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ดูแลผู้ป่วยทุกคนแบบ VIP อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบรักษา ลดการเดินทางลดค่าใช้จ่าย

ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต : Do our best for all” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยกระดับการแพทย์ไทยเพื่อบริการประชาชน : การแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

 

ดร.สาธิต กล่าวว่า ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาประชาชน แม้ว่าโรคโควิด 19 กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่ยังต้องเตรียมพร้อมรองรับการดูแลรักษาและบริการทั้งผู้ป่วยโควิด19 และผู้ป่วยโรคอื่น ตลอดเวลา ถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสร้างชาติฟื้นฟูเศรษฐกิจ สาธารณสุขวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปี 2565” เพื่อยกระดับการแพทย์ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ผู้ให้และผู้รับบริการมีความปลอดภัยทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่ รวมถึงลดความแออัดในสถานบริการ  

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า กรมการแพทย์ ซึ่งเป็นกรมวิชาการ มีการดำเนินการที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขประเทศ สร้างองค์ความรู้ในการวินิจฉัย บำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด สำหรับในทศวรรษใหม่ต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนใน 7 เรื่องหลัก คือ 1.ปรับรูปแบบการบริการให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ 2.พัฒนา

ศักยภาพสถานพยาบาลให้บริการผู้ป่วยทุกคนแบบ VIP สะดวกปลอดภัย ทันสมัย 3.บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ 3 หมอในชุมชน 4.พัฒนาศักยภาพงานบริการต่อยอด 30 บาทรักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบรักษา ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย 5.พัฒนาการรักษามะเร็ง รักษาทุกที่ เข้าถึงการรักษาแบบครบวงจร ทั้ง ผ่าตัด เคมีบำบัดและรังสีรักษา 6.พัฒนาศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศและ 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพประชาชน ซึ่งทั้งหมดจะทำให้ระบบสาธารณสุขประเทศมีความก้าวหน้า นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้แข็งแรง ประชาชนแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงต่อไป  

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ตระหนักถึงระบบสุขภาพของประเทศที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายและความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการยกระดับ ปรับกระบวนการทำงานและวิธีคิด ร่วมผลักดันและดำเนินการตามนโยบายระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและไร้รอยต่อ ตามแนวทางทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต และบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศด้านสาธารณสุขประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

สำหรับการประชุมวิชาการ กรมการแพทย์ ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต : Do our best for all” เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นำไปพัฒนาการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ศึกษาวิจัยต่อยอดผลงาน นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการนำเสนอผลงานประวัติศาสตร์และแนวทางในอนาคตของกรมการแพทย์ (DMS Next Normal) จัดบริการด้านสุขภาพจาก 14 หน่วยงานของกรมการแพทย์ให้กับประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมเสวนาสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินดารา สัมมนาเชิงลึกด้านการแพทย์แขนงต่างๆ และสินค้าสุขภาพ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ ที่บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง10 กรกฎาคม 2565  

Comments

comments