กลุ่มเบญจจินดา ได้รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินดีเด่น  จากโครงการ FIN. ดี HAPPY LIFE ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วยโครงการส่งเสริมความรู้การลงทุน การวางแผนทางการเงิน การเก็บออม เพื่อคุณภาพการเงินที่ดีของพนักงานทั้งกลุ่ม

คุณยงยุทธ พรมเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ( BCG) กล่าวภายหลังจากการรับรางวัลหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลโครงการ FIN. ดี HAPPY LIFE ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่า กลุ่มเบญจจินดา มุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานในกลุ่ม BCG มีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีวินัยทางการเงินและสนับสนุนเรื่องของการออม  โดยให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการให้ความรู้  การวางแผนทางการเงิน และมีสหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร  เป็นเหมือนสวัสดิการที่เป็นช่องทางในการฝากเงินออมของพนักงานและมีเงินกู้ เพื่อเป็นที่พึ่งพาและช่วยบรรเทาปัญหา สำหรับสมาชิกพนักงาน ที่มีปัญหาทางด้านการเงินด้วย

“กลุ่มเบญจจินดา ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพทางการเงินของพนักงาน ซึ่งเป็นวัยทำงาน หากคุณภาพการเงินดีก็จะทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตดีตามไปด้วยและเป็นกำลังสำคัญอีกทางในการช่วยขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจของประเทศ” คุณยงยุทธกล่าว

Comments

comments