บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผู้ให้บริการลูกค้าโทรศัพท์บ้าน ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT Mobile แบบรายเดือน บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการอื่น ๆ โดย NT มีความห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม) NT ได้ยกเว้นการระงับบริการและขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ สำหรับเดือนตุลาคม 2565
โดยยกเว้นทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการมือถือ NT Mobile แบบรายเดือนทุกเลขหมาย โทรศัพท์ประจำที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นๆ ของ NT กรณีค้างชำระค่าบริการเกินกำหนด NT ขอส่งกำลังใจ และยืนยันที่จะสนับสนุนประชาชนทุกคนทั่วประเทศ ดูแลระบบสื่อสารให้ทุกท่าน ให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานะเครือข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น NT มีความห่วงใยในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
ในหลายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก NT ได้ระดมจัดถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย นำโดย พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค
ในถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” จำนวน 6,000 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยทยอยให้ความช่วยเหลือไปแล้วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

Comments

comments