กลุ่มเบญจจินดา คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุด จากการประกาศรางวัลโดย HR Asia องค์กรสื่อที่มีความเชี่ยวชาญในวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเอเชีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลใหญ่ที่เกี่ยวข้องการกับดูแลพนักงานที่กลุ่มเบญจจินดาได้เปนปีที่ 2 ติดต่อกัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งองค์กร และพนักงานภายในองค์กรเป็นอย่างมาก

คุณรุจิรา เดชสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส กลุ่มเบญจจินดา  กล่าวว่า กลุ่มเบญจจินดา รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลที่สำคัญ 2 ปีติดต่อกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  องค์กรให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่พนักงานในทุกมิติอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังคงดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง ภายใต้สโลแกน “SMART” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน หรือชาว SMARTer เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กรออกไปสู่ภายนอก นอกจากนี้นโยบายมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้านโดยให้ความสำคัญในด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กรออกไปสู่ภายนอก

สำหรับ รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022) เป็นรางวัลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35,000 กลุ่มตัวอย่างที่มีความเชี่ยวชาญในวงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีเกณฑ์การวัดจากปัจจัยหลัก ได้แก่ Core หรือการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เช่น การเป็นผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดการ และกิจกรรมต่างๆ ด้าน Self  หรือการมีส่วนร่วมด้านอารมณ์ เช่น การสนับสนุน การสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันของคนในองค์กร และ Group หรือการทำงานเป็นทีม

ทั้งนี้ HR Asia เป็นองค์กรสื่อที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุด โดยการมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อค้นหาองค์กรที่มีความเป็นเลิศมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังพร้อมส่งเสริมให้องค์กรสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กร และพนักงาน

Comments

comments