นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล และ นางสาวจันทนาเตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามร่วมกับ นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA พร้อมด้วยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นาวานี จำกัด และ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร 

โดยความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการการให้บริการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดจนสอดรับกับแผนปฏิบัติการของทุกฝ่าย ซึ่งนับเป็นการยกระดับบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงาน 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ร่วมกันหาโอกาสในการต่อยอดการให้บริการแบบใหม่เกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมีแนวทางในการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Co – Creation) และเพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ผลักดันให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลในการวัดผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไขอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) รวมไปถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

Comments

comments