AIS คว้ารางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรจากเวทีระดับโลก Winners of the Global MIKE Award 2022 ขึ้นแท่นองค์กรไทยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้บุคลากร ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการนำนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “การที่ AIS ได้รับรางวัล Winners of the Global MIKE Award 2022 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020-2022 ถือเป็นการการันตีถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ทักษะ และขีดความสามารถใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกให้แก่บุคลากรทุกระดับผ่านการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้เรายังมีโครงการ Jump Thailand ภายใต้ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และยกระดับภาคการศึกษาไทยให้เกิดการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับ กลุ่มติวเตอร์ที่นับว่ามีความสำคัญในการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนไทย ผ่านโครงการ THE TUTOR THAILAND หรือแม้แต่โครงการ The Educators ที่เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้เรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาให้สอดรับกับวิถีการเรียนในโลกยุคใหม่”

สำหรับรางวัล Global MIKE Award 2022 เป็นรางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก ที่จัดโดย The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKE-SEA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศฮ่องกง ในการจัดทำวิจัย ศึกษาและจัดอันดับองค์กรที่มีชื่อเสียงต่าง ซึ่งในปี 2022 มีองค์กรที่เข้าร่วมในการประกวดรางวัลกว่า 1,000 องค์กร จาก 8 ประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยความยั่งยืน อาทิ การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม หรือแม้แต่การบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ในองค์กรที่ดี นำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด เป็นต้น

Comments

comments