เอไอเอส ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Digital University ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ และการบริหารจัดการพลังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยี 5G และดิจิทัลโซลูชัน มาเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจและสนับสนุนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตของประเทศ โดยที่ผ่านมา เอไอเอส ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เอไอเอส ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี 5G, ดิจิทัลแพลตฟอร์มและโซลูชันต่างๆ มาสนับสนุนการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ในการต่อยอดนวัตกรรมและโซลูชันอัจฉริยะ ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

  • โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเก็บข้อมูลและประมวลผล ศึกษาความเป็นไปได้ของบริการ Cloud Computingโดยการนำระบบภายในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้บนระบบ AIS Cloud X เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหน่วยงานกลางอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย การเก็บข้อมูลในประเทศ และดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายไทย
  • โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต พัฒนาโครงข่ายสำหรับการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริการ AIS Fibre เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมรองรับการเชื่อมต่อการให้บริการAIS 5G และ  WiFi Seamless ในอนาคต
  •  โครงสร้างพื้นฐาน IOT (Internet of Things) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทน เช่น ลานจอดรถอัจฉริยะเพื่อให้บริการคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

    2. ด้านการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลอัจฉริยะ
    (Smart Hospital) โดยการใช้อุปกรณ์ IoTและระบบโครงสร้างด้านไอที เพื่อเชื่อมต่อผ่านโครงข่าย 5G กับทางโรงพยาบาลลาดกระบัง

    3. ด้านการการนำโซลูชันมาสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยพร้อมก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และวางแผนการติดตั้งโซลาเซลล์ และสรรค์สร้างนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Green Environment)

รศ.ดร.คมสัน มาลีศรี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า  สจล.มุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมบนพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีเครือข่ายที่ครบวงจรสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยที่สุด เพื่อตั้งเป้าสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัลหรือDigital University

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง สจล. ได้นำจุดแข็งด้านต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย (Research)ข้อมูล (Data) วิศวกรรมศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันจากเอไอเอส นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยให้เป็นDigital University ต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม และยืนหนึ่งด้านนวัตกรรมอัจฉริยะที่พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของคนไทย

Comments

comments