สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี จับมือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี โดย นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร ยกระดับ สจล. สู่การเป็น Digital University ผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ต่อยอดใช้งานเครือข่ายทรู 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันอัจฉริยะที่จะสามารถใช้ได้จริง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่แวดวงการศึกษาและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน บ่มเพาะนักศึกษารุ่นใหม่ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะดิจิทัล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุค 4.0 ตลอดจนปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

 


รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กล่าวว่า สจล.ประกาศว่าจะก้าวสู่การเป็น Digital University โดยเร็วที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ในการร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน  โดยความร่วมมือกับทรู ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล  
ถือเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับสถาบันฯ ผลักดันอาจารย์และนักศึกษา สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ เด็กยุคใหม่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี  จึงต้องนำดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาในสถาบัน  เช่น การรับประทานอาหารในโรงอาหารของสถาบันฯ ไม่ต้องใช้เงินสด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ตั้งสถาบัน KMITL Data Management Center (KDMC) ซึ่งแหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัล มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลไปต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้สมาร์ทขึ้น   เราเชื่อมั่นว่า ถ้าสจล.ก้าวไปสู่ Digital University แล้ว  มหาวิทยาลัยอื่นๆสามารถนำต้นแบบของความสำเร็จนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังส่งผลให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง  สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในเวทีสากลได้อีกด้วย
นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า ทรู ในฐานะบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี พร้อมนำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล เชื่อมโยงคนไทยให้สามารถเข้าถึงการสื่อสารและบริการดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่อง การศึกษา มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกับสจล.นี้  จะร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย  จนกระทั่งออกสู่โลกการทำงานในยุคดิจิทัล โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนวิเคราะห์ตามความถนัด  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุค 4.0 ทั้งยังดำเนินโครงการ ทรูแล็บ (True LAB) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมกับ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KMITL Lifelong Learning Center (KLLC) รวบรวมคอร์สออนไลน์ที่หลากหลาย อาทิ Data Analysis, Digital Marketer, NFT และ UX Designer  จาก ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) และ VLEARN  แพลตฟอร์มดิจิทัล เสริมพลังการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ตอบโจทย์การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังได้นำเครือข่าย 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ทั้ง IoT, AI, Cloud และ Data Analytic ร่วมเสริมศักยภาพ KMITL Data Management Center (KDMC) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ เพื่อวิเคราะห์และนำมาใช้ประโยชน์ อาทิ  การสร้าง Smart City ภายในสถาบันฯ ผ่านอุปกรณ์ IoT และระบบไอทีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอัจฉริยะทรู 5G  เพื่อการบริหารจัดการเฝ้าระวังป้องกันภัยและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI พัฒนางานวิจัยด้านธุรกิจให้สามารถใช้งานได้จริง  รวมถึง การสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านโครงการ Hackathon ของนักศึกษา และนำผลงานมาขยายผลด้านงานวิจัยต่อไป  ทรูพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน ในการบูรณาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปใช้งานได้จริง  พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ เติมเต็มวิสัยทัศน์ของ สจล. ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital University โดยเร็วที่สุด

Comments

comments