บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action AgainstCorruption หรือ CAC) แลได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ ปี นับจากวันที่ประกาศให้การรับรอง

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรม ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ JAS ที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อมุ่งมั่นสร้างรากฐานสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Comments

comments