วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช  เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  (มหาชน) หรือ NT พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับพระประยูรญาติและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมพิธี โดยในพิธีดังกล่าว หม่อมเจ้า อุทัยกัญญา  ภาณุพันธุ์ ได้เสด็จวางพานพุ่มพร้อมด้วยพระประยูรญาติ ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ NT สำนักงานใหญ่  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 45 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ที่ประสูติแต่สมเด็จพระเทพ
ศิรินทราบรมราชินี  มีพระเชษฐาร่วมอุทรเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   ซึ่งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการพระองค์แรกของกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขที่สถาปนาขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 เพื่อดำเนินกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์  

ในปี 2441 กรมไปรษณีย์และ กรมโทรเลข ได้ยุบรวมเป็น กรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งต่อมาภายหลังมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม และแยกการดำเนินงานออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและยุคสมัยอีกหลายครั้ง โดยปัจจุบัน บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องสักการะจอมพล สมเด็จ
พระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อการพัฒนากิจการไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

Comments

comments